Tumblelog by Soup.io
  • murdelta
  • Rollo
  • outkapa
  • guyver
  • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

8991 274f 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viabitstacker bitstacker

July 24 2017

7654 84c9
Reposted fromemblemat emblemat viatoniewszystko toniewszystko
1158 c88e
Reposted fromnyaako nyaako viaLuukka Luukka
  • Oczywiście można też całe życie unikać kłopotów, uciekać, uchylać się, zabezpieczać, nie wchodzić w konflikty, można, owszem, można całe życie być tchórzem. Tylko co to za życie? Życie powinno zawierać przeżycia: przeżyłem to, przeżyłem tamto, myślałem, że nie przeżyję, ale jakoś dałem radę. Jeśli twoje życie nie zawiera tych elementów, to radzę ci, usiądź na jakimś mrowisku – bez tego fizycznego doświadczenia nie znajdziemy porozumienia. Abyśmy znaleźli wspólny język, musisz zostać pokąsany, i to na własną prośbę.
— " Wyspa na prerii " Wojeciech Cejrowski
9042 11ad 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viackisback ckisback
1309 0660
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viackisback ckisback
2966 851a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabellthecat bellthecat

July 23 2017

Reposted bythesatanek10roberutsucyronistimmoe

July 21 2017

July 19 2017

8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viaHanJiMun HanJiMun
0824 a984
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl