Tumblelog by Soup.io
  • murdelta
  • Rollo
  • outkapa
  • guyver
  • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

8520 8fa8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
6792 7eca 500
Reposted fromfungi fungi viascorpix scorpix

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
4831 46cf 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viascorpix scorpix
5036 99fb 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viascorpix scorpix
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viastarryeyed starryeyed
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaheatriss heatriss
7448 0099 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapffft pffft
Reposted fromFlau Flau viaKaviah Kaviah
5257 1eef 500
Reposted fromhare hare viaKaviah Kaviah
7364 e242 500
Reposted fromthetemple thetemple viaKaviah Kaviah
Reposted frombluuu bluuu viaKaviah Kaviah
1142 e0eb
Reposted fromkrzysk krzysk viadepth depth

September 20 2018

4970 4c2d 500
Reposted fromLane Lane viastarbug starbug

September 09 2018

4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
5281 b346 500
2549 8540 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl